Основи молекулярно-кінетичної теорії
Anonymous user

Підготовка до ЗНО. Фізика. Основи молекулярно-кінетичної теорії

  • Test purpose: Knowledge check
  • Description: Завдання для тесту “Основи молекулярно-кінетичної теорії" формувалися відповідно до програмних вимог зовнішнього незалежного тестування, складених на основі програм для середньоосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти. На кожен з наведених питань може бути єдиний вірний відповідь. В кінці тесту ви отримуєте результат вашої підготовки до тестів у вигляді числа набраних балів від 1 до 12. Слід зазначити, що згідно з базовими принципами композиції завдань, у тесті з фізики завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками. Кількість завдань у кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання теми. Специфікація тесту з фізики для ЗНО передбачає наявність у тесті завдань, характеристику яких наведено далі. 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. 2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації. При виконанні завдання необхідно встановити відповідність — утворити логічні пари. 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Для успішного завершення цього тесту необхідно вивчити теми: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЇХ ДОСЛІДНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ; СИЛИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ; МАСА АТОМІВ І МОЛЕКУЛ; МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ; ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ (РІВНЯННЯ КЛАУЗІУСА); ТЕМПЕРАТУРА. ТЕРМОДИНАМІЧНА ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ТЕМПЕРАТУРОЮ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ШКАЛОЮ; СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ ТЕПЛОВОГО РУХУ ОДНОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ. ДОСЛІД ШТЕРНА; РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ (РІВНЯННЯ КЛАПЕЙРОНА— МЕНДЕЛЄЄВА); ГАЗОВІ ЗАКОНИ; ЗАКОН ДАЛЬТОНА; ПАРА. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ; НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА; ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ (АБСОЛЮТНА І ВІДНОСНА). ТОЧКА РОСИ; КИПІННЯ. ПЕРЕГРІТА РІДИНА; ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РІДИНИ; ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ. ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ; ЯВИЩЕ ЗМОЧУВАННЯ. КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА; ФОРМУЛА ЛАПЛАСА; КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. ЇХ ВЛАСТИВОСТІ; МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ Бажаємо успіху!
  • Testcases quantity: 20
  • Duration: 30 minutes
  • Auxiliary means: Calculator

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration