Основи термодинаміки
Anonymous user

Підготовка до ЗНО. Фізика. Основи термодинаміки

  • Test purpose: Knowledge check
  • Description: Завдання для тесту “Основи термодинаміки" формувалися відповідно до програмних вимог зовнішнього незалежного тестування, складених на основі програм для середньоосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти. На кожен з наведених питань може бути єдиний вірний відповідь. В кінці тесту ви отримуєте результат вашої підготовки до тестів у вигляді числа набраних балів від 1 до 12. Слід зазначити, що згідно з базовими принципами композиції завдань у тесті з фізики завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками. Кількість завдань у кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання теми. Специфікація тесту з фізики для ЗНО передбачає наявність у тесті завдань, характеристику яких наведено далі. 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. 2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації. При виконанні завдання необхідно встановити відповідність — утворити логічні пари. 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Для успішного завершення цього тесту необхідно вивчити теми: ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ; ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ; РОБОТА ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ; ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ТА ЇЇ ВИДИ; КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. РІВНЯННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ; ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ; ПИТОМА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. ККД НАГРІВАЧА; ЗМІНЮВАННЯ АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ; ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС; ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ЕНТРОПІЯ; ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ Бажаємо успіху!
  • Testcases quantity: 20
  • Duration: 30 minutes
  • Auxiliary means: Calculator

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration